Användar- och beställningsvillkor

Allmänna villkor vid köp av tjänst hos Elenkelt (Gumse AB)

Senast uppdaterad den 6 november 2018 (20181106)

 

1. Tillämpningsområde

1.1 Dessa villkor ska gälla mellan kunden och Gumse Elektriska AB (nedan ”Gumse”), org. nr 559098-8902. Villkoren ska gälla vid bokning av installation eller tjänst genom Gumses hemsida och/eller telefon med Gumses kundtjänst/elektriker (bokningstjänsten). Villkoren ska även gälla vid elektrikers utförande av installation som ligger inom det bokade uppdraget (elektrikertjänsten).
1.2 Med kund avses i detta fall en fysisk eller juridisk person som köper en vara eller tjänst från Gumse.

 

2. Avgränsning och omfattning

2.1 Dessa villkor gäller endast i den mån inget annat gäller med anledning av tvingande lag eller skriftlig överenskommelse mellan parterna.
2.2 Villkoren är begränsade till den verksamhet som Gumse erbjuder genom bokning av installation samt utförandet av installation som ligger inom det bokade uppdraget.

 

3. Tjänsterna

3.1 Bokningstjänsten omfattar möjlighet för kunden att skapa ordrar avseende olika el-tjänster som Gumse erbjuder sina kunder.
3.2 Elektrikertjänsten omfattar utförandet av den tjänst som ligger inom det uppdrag som kund givit åt Gumse via bokningstjänsten.

 

4. Avtalets ingående

4.1 Avtalet ingås genom att kunden godkänner dessa villkor när denne skapar ett konto på hemsidan för användning av bokningstjänsten.

 

5. Avtal med extern entreprenör

5.1 Utöver dessa allmänna villkor gäller det separata avtal (så kallat elektrikeravtal) som ingås mellan Gumse och externa entreprenörer inför varje enskilt uppdrag. (Se mer härom under ”Externa entreprenörer”).

 

6. Villkor för användning av bokningstjänsten

6.1 Fysisk person måste vara myndig för att använda tjänsten.
6.2 Tjänsten är endast avsedd för kunder.
6.3 Kunden får inte använda tjänsten för några andra ändamål än vad avtalet är avsett för (se härom punkt 1).
6.4 Kunden får inte sälja, hyra ut eller överlåta tjänsten eller dess innehåll (såsom exempelvis bilder, text och ljud).
6.5 Kunden får inte dekompilera, modifiera, bakåtkompilera (så kallad reverse engineering) vid användning av tjänsten om sådan användning kan innebära skada för Gumse. Kunden får inte heller skapa mjukvara som är beroende av eller utgör en bearbetning av mjukvaran som ingår i tjänsten om det kan innebära skada för Gumse.
6.6 Kunden får inte kringgå säkerhetslösningar i tjänsten, utsätta tjänsten för överbelastning eller på annat sätt manipulera eller skada tjänsten, eller använda konton tillhörande andra användare av tjänsten.
6.7 Kunden får inte använda tjänsten för att skicka olagligt eller material som kan anses stötande, kränkande eller skildrar våld eller sexuella handlingar.
6.8 Kunden får inte överlåta eller på annat sätt göra sitt konto tillgängligt för någon annan person.
6.9 Kunden får inte använda tjänsten på något olagligt sätt och inte heller på något sätt som kan innebära skada för Gumse.

 

7. Villkor vid utförandet av elektrikertjänsten

7.1 Minsta debiteringstid är två timmar plus grundkostnadsnorm. Med grundkostnadsnorm avses framkörning och eventuella fördröjelser inför besöket som ej åligger Gumse.
7.2 Gumse debiterar allt material efter Solars (elgrossist) vid var tid gällande grundnettoprislista (GNP), samt material som tillkommer enligt Solars grundnettoprislista.
7.3 Dragning av kablar är i regel inte inkluderat vid installation. Undantag gäller för de ordrar där det specifikt anges att dragning av kabel är inkluderad i tjänsten.
7.4 Gumse debiterar elektrikertjänsten och installationstid per påbörjad timme.
7.5 Gumse förbehåller sig rätten att anlita underentreprenörer att utföra arbete å Gumses vägnar för installationer beställda via Gumses bokningstjänst (se under extern entreprenör).
7.6 Om installatören bedömer att ytligare åtgärder behövs för att genomföra installationen eller om installationen inte kan genomföras inom ramen för den standardinstallation som anges i beställningen så tillkommer merkostnader för arbetet och material.
7.7 Utförandet av elektrikertjänsten görs endast i Sverige.

 

8. Befogenheter

8.1 Gumse har rätt att stänga av kunden från bokningstjänsten och vidta eventuella rättsliga åtgärder om denne bryter mot villkoren för användning av bokningstjänsten.
8.2 Gumse förbehåller sig rätten att neka order avseende installation.

 

9. Immateriella rättigheter

9.1 Upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter avseende tjänsten tillhör Gumse. Dessa rättigheter får inte ges allmän spridning eller användas för marknadsändamål, såvida inte annat har avtalats skriftligen med Gumse.

 

10. Sekretess och behandling av personuppgifter

10.1 Gumse förbinder sig att skydda information som erhålls av kunden på lämpligt sätt.
10.2 Gumse åtar sig att hantera personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Kunden erhåller en dataskyddspolicy från Gumse i samband med ingående av avtal med Gumse. Av dataskyddspolicyn framgår bland annat hur Gumse hanterar sina personuppgifter, syftet med hanteringen och kundens rättigheter med anledning av personuppgiftshanteringen.

 

11. Information vid distansavtal i enlighet med 2 kap. lagen om distansavtal (2005:59)

11.1 Nedanstående information gäller endast fysisk person som i egenskap av konsument anlitar Gumse för uppdrag som faller utanför eventuell näringsverksamhet.
11.2 Om kunden i egenskap av konsument, ångrar sin order efter att han eller hon skickat iväg sin
order via bokningstjänsten, ska han eller hon meddela Gumse om detta genom telefon eller epost till x.
11.3 Då uppdragsavtal har undertecknats digitalt gäller en ångerrätt om 14 dagar enligt lagen om distansavtal. Om kunden i egenskap av konsument efter att ha skickat iväg sin order, ångrar anlitandet av Gumse, ska han eller hon skriftligen underrätta Gumse om detta inom 14 dagar från undertecknandet av ordern.

 

12. Uppdragets utförandet och ersättning för utfört arbete

12.1 Gumse åtar sig att utföra installation fackmannamässigt och i enlighet med de lagar och standarder som vid var tid gäller inom branschen för utförande av elektrikeruppdrag.
12.2 Gumse erbjuder fasta priser på sina tjänster. Dessa priser är fastställda utifrån ett flertal faktorer såsom nedlagd tid, komplexitet, den sakkunskap, erfarenhet och de resurser som uppdraget beräknas kräva.
12.3 Om inget fast pris har avtalats mellan parterna, tar Gumse betalt genom timdebitering på löpande räkning.
12.4 För varje utfört uppdrag debiterar Gumse två timmar som en minsta debiteringsnorm för varje utfört uppdrag, plus grundkostnadsnorm (se härom under 7.1).
12.5 Om du i samband med din beställning väljer att utnyttja rotavdrag för arbete som utförs i din bostad ansvarar du för att du har rätt att utnyttja rotavdrag. Du åtar du dig att förse Gumse med alla uppgifter som Gumse behöver för att kunna kontrollera om du har rätt till rotavdrag och för att Gumse ska kunna begära utbetalning från Skatteverket. Om Skatteverket inte medger utbetalning för rotavdrag på grund av att du saknar rätt till rotavdrag för utfört arbete har Gumse rätt till fullständig betalning från dig. Betalning av återstående arbetskostnad ska ske inom 10 dagar från den dag Gumse framställt krav därom. Därefter löper dröjsmålsränta enligt lag.

Om ni önskar ROT så behövs uppgifterna innan vi skapar en order. Om uppgifterna kommer in efter att ordern är skapad eller att uppgifterna inte stämmer så tar vi en administrativ avgift på 500kr inkl moms.

Du åtar dig att förse Gumse med samtliga uppgifter:

·         Namn på lagfaren ägare av bostaden

·         Personnummer på lagfaren ägare 10-siffror

·         Lägenhetsnummer 4-siffrigt(Enligt Skatteverket)

·         BRF namn och ORG-nummer .

·         Fastighetsbeteckning  

·         Ni måste vara folkbokförd på den adress arbetet ska utföras på för att kunna nyttja ROT

 

13. Fakturering

13.1 Faktura för installation av elektriker ska vara betald 10 dagar efter slutfört arbete, oavsett om kund är privatperson eller juridisk person, oavsett leveransgodkännande erhållits eller ej.
13.2 Vid utebliven betalning utgår påminnelseavgift, dröjsmålsränta och inkassoavgifter enligt lag.

 

14. Kommunikation

14.1 Om klienten inte lämnat andra önskemål sker kommunicering via ordinarie e-post och telefon. Gumse åtar sig inget ansvar för felaktigheter och skador som kan uppkomma genom sådan kommunikation.

 

15. Ansvarsbegränsning

15.1 Gumse bär inget ansvar för fullständigheten eller riktigheten av den information som kund lämnar till Gumse i samband med bokningstjänsten eller elektrikertjänsten. Gumse bär vidare inget ansvar för förlust eller skada som uppkommer till följd av vilseledande, felaktiga uppgifter eller underlåtenhet från annan än Gumses egna elektriker.
15.2 Gumse ansvarar för skada som kund lidit endast om skadan direkt vållats av Gumse genom fel eller försummelse vid uppdragets utförandet.
15.3 Det belopp som Gumse ansvarar för ska nedsättas med ett belopp som kunden kan erhålla ur försäkring som kunden tecknat eller som kunden annars omfattas av eller enligt ett avtal, förutsatt att det inte är oförenligt med försäkringsvillkoren eller villkoren enligt avtalet och att kundens rättigheter enligt försäkringen, avtalet eller skadeförbindelsen inte inskränks.
15.4 Gumse är inte ansvarig gentemot kund för förlust eller skada som uppkommit till följd av omständigheter som ligger utanför Gumses kontroll som man skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder man inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (force majeure).
15.5 I det fall Gumse anlitar annan entreprenör för order som beställts via Gumses tjänst, är Gumse inte ansvarig för förlust eller skada som uppkommit till följd av annan entreprenörs arbete (se mer härom under extern entreprenör).

 

16. Extern entreprenör

16.1 Gumse kan komma att anlita extern entreprenör i ett uppdrag. Gumse ansvarar inte för agerande eller skada som sådan entreprenör eventuellt orsakar vid utförandet av uppdraget, under förutsättning att agerandet eller skadan inte beror på agerande från Gumse. Gumse ansvarar inte heller för de eventuella kostnader som sådan entreprenör debiterar.

 

17. Uppsägning eller frånträdande

17.1 Kunden äger rätt att när som helst säga upp tjänsten.
17.2 Av tillämpliga avtal/offert och/eller lag följer i vilka fall Gumse har rätt eller skyldighet att frånträda utförandet av tjänsten.
17.3 Vid uppsägning eller Gumses frånträde måste kunden betala för det arbete som redan har utförts till och med dagen för tjänstens upphörande eller frånträdande i enlighet med dessa allmänna villkor eller i enlighet med den offert som kunden har fått. Gumses utförande av tjänsten ska därmed upphöra.
17.4 Uppsägning av tjänsten ska ske skriftligen till Gumse.

 

18. Förfarandet vid klagomål och krav mot Gumse

18.1 Krav som har samband med utförande av de tjänster som Gumse utför inom ramen för sitt uppdrag ska framställas till Gumse så snart som kunden har blivit medveten om de omständigheter på vilka kravet grundas. Krav får inte framställas senare än vad som är skälig tid efter att kunden blev varse eller borde ha blivit varse om de omständigheter på vilka kravet grundas.

 

19. Tvister och tillämplig lag

19.1 Tvister med anledning av bokningstjänsten eller utförande av elektrikertjänst ska avgöras av svensk domstol och med tillämpning av svensk lag.

Skatteverkets regler där ni kan läsa mer om vilka arbeten som ger rätt till skattereduktion.